برگزاری طرح سرباز مهارت در استان یزد

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲