ارزیابی شایستگی مدیران دستگاههای اجرایی استان یزد توسط کانون ارزیابی جهاد دانشگاهی

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۴ ۱۶