ارزیابی شایستگی مدیران دستگاههای اجرایی استان یزد توسط کانون ارزیابی جهاد دانشگاهی