گروه های آموزشی

 فعالیت های آموزشی این معاونت در قالب 8 گروه آموزشی و زیر نظر مدیران گروه صورت می گیرد.

گروه‌های آموزشی: