ساختار معاونت آموزشی

ساختار معاونت آموزشی

 1- معاون آموزشی

 2- متصدی امور دفتری

 3- کارشناس امور آموزشی

 

 *اداره اجرایی و هماهنگی

1- مدیر اداره اجرایی و هماهنگی

2- مسئول قسمت خدمات آموزشی

3- کارشناس خدمات آموزشی

4- مسئول قسمت اجرایی و پشتیبانی مراکز

5- کارشناس امورآموزشی

 

*اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

1- مدیر اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

2- مسئول قسمت برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

3- کارشناس برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

4- مسئول قسمت نظارت و ارزیابی

5- کارشناس نظارت و ارزیابی

 

*مراکز آموزش تخصصی کوتاه مدت

 1- مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت

2- متصدی ثبت‌نام

3- کارشناس خدمات آموزشی