اعضای حوزه آموزش

محمد زارع سرپرست معاونت آموزشی
سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
ساختمان امام علی، طبقه دوم، معاونت آموزشی

۰۳۵-۳۸۳۰۳۴۵۶ ۲۰۱۰

 

. سید جواد جبرئیل خادم مدیر اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش
Jebreilkhadem@acecr.ac.ir سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
ساختمان امام علی، طبقه دوم، اداره برنامه ریزی ۰۳۵-۳۸۳۰۳۴۵۶ ۲۰۱۵

 

.... وحید بلوک یزدی مدیر اداره اجرایی و هماهنگی آموزش
سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
ساختمان امام علی، طبقه دوم، اداره اجرایی ۰۳۵-۳۸۳۰۳۴۵۶ ۲۰۱۴

 

*مسئول قسمت نظارت و ارزیابی

محمدرضا زکی زاده قریه علی

*مسئول قسمت برنامه ریزی و توسعه آموزش

حسین رحیمی بازی

*کارشناس مرکز آموزش‌های سازمانی

فرشته احمدی

*کارشناس ستادی حوزه آموزش

فهیمه اکرم زاده

*کارشناسان اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

سمیه ساجدی

فاطمه اسدی پور