زبان انگلیسی خردسالان و نوجوانان

برنامه کلاس‌های آنلاین ترم بهار ۱۳۹۹ گروه زبان انگلیسی خردسالان و نوجوانان

لطفاً به عنوان کلاس و شماره مرکز خود دقت کنید

سپس طبق روز و ساعت شروع کلاستان، گزینه " ورود به کلاس" را بزنید

 

برنامه کلاس

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

ماه رمضان: ۱۵:۱۵ الی ۱۶:۳۰

ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۸:۴۵

ماه رمضان: ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۰۰

ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰

ماه رمضان: ۱۸:۱۵ الی ۱۹:۳۰

لینک ورود به کلاس

یکشنبه و سه شنبه

Phonics .3

مرکز شماره ۴ و ۵ و ۶ و اردکان

Phonics .2

کلیه مراکز

Phonics .3

مرکز شماره ۱ و ۲ و ۳

Lets Go .1

مرکز شماره ۱

Lets Go .1

مرکز شماره ۴ دختران

Lets Go .1

مرکز شماره ۳ دختران

Lets Go .1

مرکز شماره ۴ پسران و ۵

Lets Go .1

مرکز شماره ۲ و اردکان

Lets Go .1

مرکز شماره ۳ پسران

Lets Go .2

مرکز شماره ۳ و ۶ و اردکان

Lets Go .3

مرکز شماره ۱ و ۲ و ۳

Lets Go .3

مرکز شماره ۴ و ۶ و اردکان

Lets Go .4

مرکز شماره ۱ و ۲

Lets Go .4

مرکز شماره ۴ و ۶

Lets Go .2

مرکز شماره ۱ و ۴

Lets Go . ۵

مرکز شماره ۱ و ۲

Lets Go .5

مرکز شماره ۴ پسران

Lets Go .5

مرکز شماره ۶ و اردکان

..

 

برنامه کلاس

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

ماه رمضان: ۱۵:۱۵ الی ۱۶:۳۰

ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۸:۴۵

ماه رمضان: ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۰۰

ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰

ماه رمضان: ۱۸:۱۵ الی ۱۹:۳۰

لینک ورود به کلاس

 

دوشنبه و پنج شنبه

Lets Go .6A

مرکز شماره ۱ و ۲

Lets Go .6A

مرکز شماره ۳

Lets Go .6A

مرکز شماره ۴ دختران

 

Lets Go .6A

مرکز شماره ۴ پسران و ۶ و اردکان

Lets Go .6B

مرکز شماره ۱ و ۲ و ۳

Lets Go .6B

مرکز شماره ۴ و ۵ و ۶ و اردکان

 

Lets Go . ۵

مرکز شماره ۳ و ۴ دختران

۴ Lets Go .

مرکز شماره ۳ و اردکان

۱ Lets Go .

مرکز شماره ۶