زبان انگلیسی بزرگسالان

برنامه کلاس‌های آنلاین ترم بهار ۱۳۹۹ گروه زبان انگلیسی بزرگسالان

EIGHT , TOP NOTCH

لطفاً به عنوان کلاس و شماره مرکز خود دقت کنید

سپس طبق روز و ساعت شروع کلاستان، گزینه " ورود به کلاس" را بزنید

برنامه کلاس

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

ماه رمضان: ۱۵:۱۵ الی ۱۶:۳۰

ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۸:۴۵

ماه رمضان: ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۰۰

ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰

ماه رمضان: ۱۸:۱۵ الی ۱۹:۳۰

ورود به کلاس آنلاین

دوشنبه و پنج شنبه

F.2

مرکز شماره ۱ و ۲

F.2

مرکز شماره ۳ و ۵ و اردکان

F.2

مرکز شماره ۴ و ۶

F.1

کلیه مرکز

E.1

مرکز شماره ۱ و ۲ و ۳

E.1

مرکز شماره ۴ و ۵

E.2

مرکز شماره ۱ و ۲

E.2

مرکز شماره ۳

E.2

مرکز شماره ۴ و ۵ و ۶ و اردکان

E.3

مرکز شماره ۱ و ۳

E.3

مرکز شماره ۴ و ۶

E.4

مرکز شماره ۳ دختران

****

I.1

مرکز اردکان

I.3

مرکز شماره ۴ و اردکان

شنبه و چهارشنبه

E.4

مرکز شماره ۱ و ۲

E.4

مرکز شماره ۵ و ۶ و اردکان

E.4

مرکز شماره ۳ پسران

I.1

مرکز شماره ۱ و ۲ و ۳

I.1

مرکز شماره ۴ و ۵ و ۶

I.2

مرکز شماره ۱ و ۲ و ۳

I.2

مرکز شماره ۴ و ۵ و اردکان

I.3

مرکز شماره ۱ و ۵

I.3

مرکز شماره ۳ و ۶

UI.1

مرکز شماره ۱ و ۳ و ۵

UI.1

مرکز شماره ۲ و ۴

UI.2

مرکز شماره ۱ و ۲ و ۳

UI.2

مرکز شماره ۴

UI.3

مرکز شماره ۴

Advance.1

کلیه مراکز

Advance.2

مرکز شماره ۱

Advance.2

مرکز شماره ۲ و ۳

Advance.2

مرکز شماره ۴ و ۵

****

E.4

مرکز شماره ۴

E.1

مرکز شماره ۶ و اردکان