مراکز آموزشی

معرفی مراکز آموزشی:

  • مرکز آموزش سازمانی، صنعت و کارکنان دولت: صفائیه بلوار شهدای گمنام سازمان جهاددانشگاهی. تلفن :۳۸۳۰۳۴۵۶
  • مرکز آموزش شماره ۱ ():
  • مرکز اموزش شماره ۲ ():
  • مرکز آموزش شماره ۳( آزادشهر): فلکه سوم آزادشهر. تلفن: ۳۷۲۲۶۵۵۵
  • مرکز آموزش شماره ۴( امامشهر): ابتدای ۵۲ متری امامشهر. تلفن :۳۵۲۶۱۴۵۱
  • مرکز آموزش شماره ۵ (): 
  • مرکز آموزش شماره ۶( ):