کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان جهاددانشگاهی یزد

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۵