دوره های آموزشی بلند مدت

دوره‌های آموزشی در حال برگزاری…

 

دوره آموزشی: MBA تخصصی صنعت کاشی و سرامیک (آنلاین)

مدت دوره: ۲۰۰ ساعت

شهریه دوره: ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

دوره آموزشی: MBA تخصصی صنعت کاشی و سرامیک (حضوری)

مدت دوره: ۲۰۰ ساعت

شهریه دوره: ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

کارگاه آموزشی: علم تبلیغات و طراحی کمپین های تبلیغاتی

مدت دوره: ۱۶ ساعت

شهریه دوره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه حضوری: کنسرسیوم صادرات وبرندسازی آن در صنعت کاشی و سرامیک

مدت دوره: ۸ ساعت

شهریه دوره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

 

کارگاه آنلاین: کنسرسیوم صادرات وبرندسازی آن در صنعت کاشی و سرامیک

مدت دوره: ۸ ساعت

شهریه دوره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه حضوری: بهبود و بهره وری منابع انسانی در صنعت کاشی و سرامیک

مدت دوره: ۸ ساعت

شهریه دوره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه آنلاین: بهبود و بهره وری منابع انسانی در صنعت کاشی و سرامیک

مدت دوره: ۸ ساعت

شهریه دوره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال